تلفن های تماس  برای نمایشگاه کتاب تهران:

  • کمیته ناشران داخلی: 77501606
  • اتحادیه ناشران تهران: تلفن:  77535522-77637021-77637022     
  • ناشران عمومی- اتحاديه شركت‌هاي تعاوني ناشران آشنا: تلفن: ‌88807193       www.ipcu.ir 
  • ناشران دانشگاهی- انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي:   66979814-66979810-66979805
  • ناشران آموزشی- انجمن فرهنگي ناشران آموزشي: تلفن:  www.afnam.ir66418467
  • ناشران کودک- انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان: تلفن: 88918836-www.cacbp.ir